artikel 14      Waterstaatsdoeleinden (dubbelbestemming)

 

 

                                     14.1       Bestemmingsomschrijving

 

                                        a.         De op de kaart voor Waterstaatsdoeleinden aangewezen gronden zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemmingen) bestemd voor het beschermen en veiligstellen van waterstaatsdoeleinden.

 

 

                                     14.2       Bouwvoorschriften

 

                           a.              Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van gebouwen die bestaan ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.

 

                     b.         Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat dit uitsluitend is toegestaan voorzover het bouwwerken ten behoeve van waterstaatsdoeleinden betreft.

 

                           c.         het bepaalde onder b geldt niet voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die bestaan ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestem­mings­plan.

 

 

                                     14.3       Vrijstelling van de bouwvoorschriften

 

                           a.         Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 14.2 ten behoeve van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die niet ten dienste staan van waterstaatsdoeleinden, maar passen binnen de hoofdbestemming op de betreffende gronden.

 

                           b.         Vrijstelling als bedoeld in 14.3.a wordt uitsluitend verleend wanneer  geen onevenredige aantasting plaatsvindt van waterstaatsbelangen en hierover vooraf overleg heeft plaatsgevonden met het waterschap.

 

                 14.4   Gebruiksvoorschriften

 

                           a.         Het is verboden de gronden te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met deze bestemming.

 

                           b.         Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 14.4.a, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

 

                                              14.5       Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 14.4.a wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van de Wet op de Economische Delicten.